ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Správca údajov

Správcom, t. j. subjektom, ktorý rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov, je spoločnosť Leon Witas sp. zo.o. so sídlom v Będzine na ulici Dąbrowska 205, 42-504 Będzin, ďalej len "Leon".

2 Získavanie informácií o spracúvaní osobných údajov

V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na tejto adrese

e-mail: ochronadanych@leon.eu

alebo .

Leon Witas sp. z o.o. so sídlom v Będzine na ulici Dąbrowska 205, 42-504 Będzin.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU LEON NA ZÁKLADNÉ OBCHODNÉ ÚČELY

3 Získavanie údajov

Osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností v súvislosti s obchodnými vzťahmi s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi. "Spracúvanie" znamená, že zhromažďujeme, ukladáme, vymazávame alebo prenášame osobné údaje, Nižšie je uvedený zoznam príkladov spracúvania osobných údajov:

Medzi nami spracúvané osobné údaje patria:

 • základné a kontaktné údaje zákazníkov a dodávateľov, ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, funkcia atď.
 • údaje potrebné na spracovanie faktúr a platieb, ako sú bankové údaje, daňové čísla, informácie o správe úverov atď. pokiaľ sa týkajú údajov fyzickej osoby;
 • informácie týkajúce sa riadenia vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi, ako je história objednávok atď., pokiaľ sa týkajú údajov jednotlivca;

Údaje sa získavajú v rámci našich obchodných vzťahov s našimi klientmi, zákazníkmi, dodávateľmi
V niektorých prípadoch získavame osobné údaje aj od spolupracujúcich spoločností, napr. kontaktné údaje od dodávateľov.

V niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje, ktoré sme získali v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, aj iným spôsobom. Týka sa to najmä:

 • údaje z verejne dostupných zdrojov, ako sú obchodné a administratívne registre, veľtrhy, výstavy, online zdroje, noviny, obchodné katalógy atď.
 • údaje od tretích strán, ktoré nie sú prepojené so spoločnosťou LEON, ako sú obchodné/podnikateľské združenia, úverové agentúry, poisťovne atď.

4 Účely spracovania osobných údajov a právny základ

 • Uzatvorenie a plnenie zmluvy vrátane kontaktovania zákazníka v súvislosti s plnením zmluvy (právny základ článok 6 ods. 1 písm. b) RODO) V takýchto prípadoch je účel spracovania určený zmluvou, ktorú sme uzavreli s našimi zákazníkmi alebo dodávateľmi, a službami poskytovanými na základe tejto zmluvy. Patrí sem napríklad spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním katalógov, informácií o našich službách alebo prípravou konkrétnych ponúk.
 • Vybavovanie sťažností a reklamácií (právny základ článok 6 ods. 1 písm. c) RODO)
 • Uplatňovanie zmluvných nárokov (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) V tejto situácii je oprávneným účelom vymáhanie pohľadávok a vedenie súdnych konaní a následných exekučných konaní.
 • Archivácia dokumentácie, t. j. zmlúv a účtovných dokladov (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c) RODO0.
 • Vedenie štatistík (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) Legitímnym účelom v tejto situácii je, že disponovanie informáciami o štatistikách našej činnosti nám umožňuje zlepšovať našu činnosť.
 • Vykonávanie marketingu našich vlastných produktov a služieb bez použitia elektronickej komunikácie (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) Účelom je vykonávanie marketingových aktivít na podporu nášho podnikania.
 • Vykonávanie marketingových aktivít vlastných produktov a služieb s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) RODO, pričom tieto aktivity sa vzhľadom na iné platné predpisy, najmä zákon o telekomunikáciách a zákon o poskytovaní elektronických služieb, vykonávajú len na základe získaných súhlasov. Účelom je vykonávanie marketingových činností na propagáciu vykonávaných činností s využitím e-mailových adries a telefónnych čísel
 • vybavovanie žiadostí podaných prostredníctvom e-mailu a iných žiadostí vrátane zabezpečenia zodpovednosti (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane údajov).Oprávneným záujmom je reagovať na žiadosti a dopyty podané prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom vrátane uchovávania citlivých žiadostí a poskytnutých odpovedí s cieľom zachovať zodpovednosť.

5 Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným subjektom, ktoré ich budú spracúvať, najmä:

 • poštovým alebo kuriérskym spoločnostiam,
 • bankám, ak je to potrebné na vykonanie zúčtovania,
 • štátnym orgánom alebo iným subjektom oprávneným zo zákona, aby sme mohli plniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov (Daňový úrad, PIP, ZUŠ),
 • subjektom, ktoré nám umožňujú vykonávať platobné operácie na diaľku,
 • subjektom, ktoré nás v našom mene podporujú v našich operáciách, najmä poskytovateľom externých systémov na podporu našich operácií.

6 Povinnosť poskytovať údaje

Aby sme mohli poskytovať služby našim zákazníkom, musíme spracúvať určité osobné údaje, ak a kedy nám to ukladá zákon. Príslušné údaje od vás získavame pri uzatváraní zmluvy (napr. adresa, kontaktné údaje spoločnosti a pozícia). Bez týchto údajov nemôžeme uzatvárať zmluvy s našimi zákazníkmi.

7 Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Osobné údaje sa nebudú spracúvať automatizovanými prostriedkami (vrátane profilovania) takým spôsobom, aby sa na základe takéhoto automatizovaného spracovania mohli prijímať akékoľvek rozhodnutia, aby vznikli iné právne účinky alebo aby boli naši zákazníci inak podstatne ovplyvnení.

V rámci našich činností používame súbory cookie takým spôsobom, že sledujeme a analyzujeme návštevnosť našich webových stránok, ako aj vykonávame remarketingové činnosti, avšak v rámci týchto činností nespracúvame osobné údaje v zmysle zákona RODO.

8 Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Dbáme na to, aby sme údaje neprenášali príjemcom v krajinách, v ktorých nie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov (tretie krajiny). V niektorých prípadoch sa tomu však nedá úplne vyhnúť. V takom prípade spoločnosť LEON prijala a prijme primerané opatrenia, aby vždy zabezpečila primeranú úroveň ochrany údajov u príjemcu.

9 Obdobie uchovávania a uchovávania

Osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako je to potrebné na plnenie našich zmluvných povinností. Hneď ako údaje už nie sú potrebné, spravidla sa vymažú.

 • Údaje obsiahnuté v zmluvách a plnomocenstvách uchovávame do premlčania zmluvných nárokov.
 • Účtovné doklady, t. j. účtovné knihy a súvisiace dokumenty, uchovávame až do uplynutia premlčacej lehoty daňovej povinnosti, pokiaľ daňové zákony nestanovujú inak.
 • dokumenty týkajúce sa záruk a reklamácií sa spracúvajú 1 rok po uplynutí záruky alebo po vybavení reklamácie
 • údaje na marketingové účely v prípade spracovania údajov na základe súhlasu - budú spracúvané až do odvolania súhlasu; v prípade spracovania údajov na základe oprávneného účelu - budú spracúvané až do podania námietky.

10. Práva na spracovanie údajov a dobrovoľnosť poskytovania údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou LEON majú všetky dotknuté osoby podľa článkov 15 až 21 zákona o ochrane osobných údajov - a v súlade s právom členských štátov EÚ - tieto práva

Právo na informácie;

právo na opravu;

právo na vymazanie;

právo na obmedzenie spracovania;

právo na prenosnosť údajov;

právo namietať.

Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. Takéto odvolanie nemá vplyv na minulosť, t. j. nemá vplyv na účinnosť spracúvania vykonaného do odvolania.

11. PRILOŽENÝ TEXT

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou LEON nie je v súlade s predpismi o ochrane údajov alebo nie ste spokojní s informáciami, ktoré sme vám poskytli, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (pozri článok 77 RODO), ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOÚ).